I. Regulamin świadczenia usług

Niniejszy dokument reguluje świadczenie usług w lokalu MYSTERIOUS ROOM przez MPZ INVESTMENTS CENTER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, określa zasady obowiązujące w MYSTERIOUS ROOM, prawa i obowiązki osób znajdujących się w MYSTERIOUS ROOM oraz warunki i zasady gry dotyczące korzystania z pokoi zagadek. Regulamin zawiera również informację o dacie publikacji i wskazanie numeru jego wersji. Aktualny regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://pokojezagadek.eu/ oraz w kasie MYSTERIOUS ROOM.

Akceptując niniejszy Regulamin lub korzystając z Usług, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Regulamin jest wiążący i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z pełną treścią Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na jego postanowienia, nie może korzystać ze świadczonych w MYSTERIOUS ROOM Usług.

Użytkownik zaświadcza, że jest pełnoletni, a jeżeli nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, korzysta z Usług pod nadzorem opiekuna prawnego, który wyraził zgodę na podporządkowanie się niniejszemu Regulaminowi. W takim przypadku Użytkownik powinien koniecznie zapoznać się z niniejszym Regulaminem wspólnie z opiekunem prawnym, aby każda z osób znała swoje prawa i obowiązki.

1. DEFINICJE

1.1. Usługodawca: MPZ INVESTMENTS CENTER sp. z o.o., właściciel marki MYSTERIOUS ROOM z siedzibą w Warszawie przy ul. Wynalazek 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000735841 NIP: 9512464279 REGON: 380546167.

1.2. MYSTERIOUS ROOM– miejsce świadczenia usług prowadzone przez Usługodawcę zlokalizowane w Wynalazek Tower w Warszawie przy ul. Wynalazek 4 (02-677 Warszawa).

1.3. Zasady Gry oraz Bezpieczeństwo– zbiór zasad przyjęty przez Usługodawcę, z którymi zapoznanie stanowi warunek dopuszczenia do korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

1.4. Użytkownik– osoba fizyczna korzystająca z usług oferowanych przez Usługodawcę na warunkach i zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie:

 • a. pełnoletnia, albo
 • b. nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, za zgodą swojego opiekuna prawnego (formularz zgody stanowi Załącznik nr 2a do Regulaminu). W przypadku osób poniżej 15. roku życia istnieje bezwzględna konieczność obecności opiekuna prawnego Użytkownika w trakcie korzystania przez niego z usług w MYSTERIOUS ROOM.

1.5. Załączniki do Regulaminu:

1.5.1. Załącznik 1: Zasady Gry oraz Bezpieczeństwo

1.5.2 Załącznik 2a oraz 2b: wzór zgody na skorzystanie z Usług przez osobę/osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (druk Z1, druk Z2) oraz załącznik 2c i 2d (druk Z3 i Z4): wzór zgód dotyczących rozgrywki w pokoju dla dzieci – kliknij by pobrać

1.5.3. Cennik

1.6. Pozostałe Regulaminy obowiązujące w MYSTERIOUS ROOM:

1.6.1. Polityka prywatności

2. USŁUGI

2.1. Usługodawca odpłatnie udostępnia pokoje zagadek (dalej: „Usługa”).

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z MYSTERIOUS ROOM

3.1. MYSTERIOUS ROOM otwarty jest od wtorku do niedzieli w godzinach:

wtorek- czwartek 13:00 – 21:00 (pierwsza rezerwacja: 13:30, ostatnia: 19:30)

piątek- 13:00 – 22:00 (pierwsza rezerwacja: 13:30, ostatnia: 21:00)

sobota, niedziela, święta – 10:00 – 22:00 (pierwsza rezerwacja: 10:30, ostatnia: 21:00)

3.2. Korzystanie z Usług w MYSTERIOUS ROOM jest odpłatne zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu oraz dostępnym na stronie internetowej https://pokojezagadek.eu/.

3.3. Osoba zainteresowana skorzystaniem z Usług, a w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnej, także jej opiekun prawny, zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Zasadami Gry oraz Bezpieczeństwem przez dokonaniem zakupu Usługi oraz stosować się do zasad opisanych w ww. dokumentach. Osoby znajdujące się w MYSTERIOUS ROOM zobowiązane są do stosowania się do poleceń personelu MYSTERIOUS ROOM.

3.4. Osoby powyżej 15. roku życia, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, przed skorzystaniem z Usługi w MYSTERIOUS ROOM zobowiązane są dostarczyć zgodę swojego opiekuna prawnego na samodzielne korzystanie z Usług na formularzu Z1. Oświadczenie okazywane jest obsłudze MYSTERIOUS ROOM wraz z biletem wstępu oraz pozostawienie w kasie MYSTERIOUS ROOM na czas korzystania z Usług. Użytkownik odbiera oświadczenie po zakończeniu korzystania z Usług. Na prośbę Użytkownika możliwe jest przechowywanie zgody w kasie MYSTERIOUS ROOM poza okresem korzystania z Usług w okresie obowiązywania zgody opiekuna prawnego- po terminie obowiązywania zgody dokument jest niszczony.

3.5. Osoby w wieku 7-15 lat mogą korzystać z Usług jedynie pod stałym nadzorem animatora (pracownika Mysterious Room) przez cały okres korzystania z Usług, co wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 150,00 zł od grupy/pokoju, z wyjątkiem pokoju Atlantis podwodna ekspedycja, który dedykowany jest dzieciom w przedziale wiekowym 8-12 lat.

3.6. Dziecko lub grupa dzieci między 8. a 14. rokiem życia, przez opiekuna prawnego do samodzielnego uczestnictwa w grze w pokoju Atlantis podwodna ekspedycja, może przystąpić po uprzednim wypełnieniu stosownych zgód: formularze Z3 dla dziecka lub Z4 dla grupy dzieci.

3.7. Minimalny wiek dziecka biorącego udział w rozgrywce pod stałym nadzorem animatora lub będącego uczestnikiem grupy składającej się z rodzica lub opiekuna prawnego  wynosi 7 lat.

3.8. Grupa osób nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych zgłaszana jest przez opiekuna grupy na druku formularza Z2. Korzystanie z MYSTERIOUS ROOM przez taką grupę odbywa się pod wyłączną opieką i nadzorem oraz na wyłączną odpowiedzialność opiekuna.

3.9. Zakup Usługi i dopuszczenie Użytkownika do MYSTERIOUS ROOM jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacją niniejszego Regulaminu, Zasadami Gry oraz Bezpieczeństwem. Informacja o akceptacji ww. dokumentów znajduje się przy kasie MYSTERIOUS ROOM, a w systemie rezerwacji pokoi on-line stanowi część procesu składania rezerwacji.

3.10. Każdorazowo, przez rozpoczęciem korzystania z Usług, pracownik MYSTERIOUS ROOM wyjaśni Użytkownikowi zasady bezpieczeństwa i gry, z których Użytkownik korzysta w ramach Usługi.

3.11. Udział w grze typu „escape room” jest niewskazana dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję lub będących w trakcie leczenia psychiatrycznego.

3.12. Na terenie MYSTERIOUS ROOM obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, e-papierosów, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z MYSTERIOUS ROOM osób nietrzeźwych lub pod wpływem środków odurzających.

3.13. Użytkownicy przystępujący po zakończeniu gry do zdjęcia pamiątkowego, wyrażają jednocześnie zgodę na jego publikację na fanpage’u MYSTERIOUS ROOM.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

4.1. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu znajdującego się w MYSTERIOUS ROOM wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania odpowiedzialny jest Użytkownik. Usługodawca uprawniony jest również do rekompensaty ze szkody spowodowane uszkodzeniem, które uniemożliwiło mu wykorzystanie urządzenia w określonym czasie (nieosiągnięte korzyści).

4.2. Wyłącznie odpowiedzialnym za szkody powstałe u innych Użytkowników lub osób trzecich, które nastąpiły w wyniku działania lub zaniechania Użytkownika, jest Użytkownik.

4.3. Usługodawca nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione bez opieki w MYSTERIOUS ROOM. Usługodawca udostępnia zamykane na klucz szafki, w których Użytkownik może pozostawić okrycia wierzchnie, przedmioty wartościowe oraz sprzęty elektroniczne tj. telefony komórkowe, aparaty, tablety, laptopy etc. na własną odpowiedzialność.

4.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub niewłaściwe świadczenie Usług, które będzie spowodowane zdarzeniami obiektywnie uznanymi za siłę wyższą (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia), jak również zdarzeniami niewynikłymi z prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługodawcę takimi jak np.:

4.4.1. awaria systemu informatycznego;

4.4.2. przerwa w dostępie do usług ciągłych (np. Internet, prąd);

4.4.3. dewastacja lub uszkodzenie wyposażenia MYSTERIOUS ROOM przez podmiot trzeci;

4.4.4. krytyczna awaria techniczna instalacji wewnętrznych, sprzętu lub oprogramowania. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby w przypadku wystąpienia siły wyższej umożliwić Użytkownikowi skorzystanie z Usługi w innym terminie.

4.5. Za zgubiony kluczyk do szafki klient ponosi odpowiedzialność finansową w wysokości 50,00 zł.

5. SPOSÓB REZERWACJI, ZAKUP USŁUGI, ANULOWANIE TERMINU

5.1. Rezerwacja i zakup usługi odbywa się  poprzez widget dostarczany przez serwis LockMe https://lock.me/pl/poland

5.2. Złożenie zamówienia możliwe jest w zakładce „REZERWACJE”. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie następujących czynności:

 • wybór pokoju, dnia i godziny,
 • wybór liczby graczy,
 • wybór metody płatności,
 • wypełnienie formularza podając niezbędne i prawdziwe dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu komórkowego;
 • w polu „UWAGI DO ZAMÓWIENIA” uwzględnienie dodatkowych informacji dla obsługi i/lub wpisanie kodu realizowanego vouchera;
 • złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności;

5.3. Rezerwację uznaje się za dokonaną w momencie otrzymania potwierdzenia w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierać:

 • nazwę pokoju
 • datę rezerwacji
 • godzinę rezerwacji

5.4. Rezerwacji można również dokonać telefonicznie w godzinach pracy lokalu. W tym celu należy podać wymagane dane osobowe.

5.5. Użytkownik ma prawo odstąpienia od rezerwacji, o czym powinien poinformować obsługę za pomocą wiadomości e-mail na adres warszawa@pokojezagadek.eu lub telefonicznie, przynajmniej 24h przed zarezerwowanym terminem.

5.6. Rezerwacja zostaje uznana za anulowaną w momencie otrzymania potwierdzenia od Usługodawcy drogą mailową lub telefoniczną.

5.7. Wiadomości o anulowaniu rezerwacji nie należy wysyłać w ramach funkcji „Odpowiedz” z poziomu otrzymanego potwierdzenia złożenia zamówienia.

5.8. Niepoprawne anulowanie rezerwacji ze strony Użytkownika może skutkować pociągnięciem do uregulowania płatności ze strony Usługodawcy.

6. PŁATNOŚĆ

6.1. Płatność za rezerwację można uregulować gotówką/kartą lub voucherem w MYSTERIOUS ROOM lub poprzez system płatności Przelewy24.

6.2. Jeśli Użytkownik dokonujący rezerwacji posiada Voucher upoważniający do gry, powinien wybrać go jako sposób płatności podczas dokonywania rezerwacji.

6.3. Ceny wskazane na stronie Witryny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.4. Wszystkie transakcje opłacone z góry nie mogą być anulowane. Jeśli kupujący nie będzie mógł zrealizować zakupionej Usługi w wyznaczonym terminie, może zmienić termin świadczenia Usługi, jednak najpóźniej do 2 godzin przed planowaną realizacją.

7. VOUCHERY

7.1. Usługodawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Użytkownikowi w siedzibie MYSTERIOUS ROOM lub za pośrednictwem witryny https://sklep.pokojezagadek.eu i do przyjmowania go do realizacji w MYSTERIOUS ROOM.

7.2. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.

7.3. Voucher może być realizowany wyłącznie w MYSTERIOUS ROOM.

7.4. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.

7.5. MYSTERIOUS ROOM nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony po jego przekazaniu Użytkownikowi.

7.6. Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do MYSTERIOUS ROOM z tytułu utraty, kradzieży lub zniszczenia Vouchera.

7.7. Vouchery zakupione stacjonarnie ważne są bezterminowo.

7.8. Vouchery zakupione za pośrednictwem sklepu MYSTERIOUS ROOM ważne są przez 12 miesięcy od daty zakupu.

7.9. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera za pośrednictwem witryny https://pokojezagadek.eu/

8. OBSŁUGA MYSTERIOUS ROOM

8.1. Personel MYSTERIOUS ROOM odpowiedzialny jest na utrzymanie ładu i porządku na jego terenie oraz reagowania w sytuacjach mogących zagrażać jakimkolwiek dobrom osobistym Użytkownika.

8.2. Personel MYSTERIOUS ROOM ma prawo weryfikacji danych identyfikacyjnych (w tym wieku) Użytkownika oraz odmówienia wstępu Użytkownikowi niepełnoletniemu, który nie posiada aktualnej zgody swojego rodzica/opiekuna prawnego.

8.3. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń i wytycznych personelu MYSTERIOUS ROOM, w tym tych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa lub niewłaściwym postępowaniem podczas korzystania z Usługi.

8.4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników, ochrony osób i mienia na terenie MYSTERIOUS ROOM stosowany jest monitoring wizyjny. Dostęp do zapisu z kamer monitoringu ma personel MYSTERIOUS ROOM. Administratorem danych w postaci zarejestrowanego monitoringu jest Usługodawca, a podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności stanowiącej załącznik do Regulaminu.

8.5. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu świadczenia usług, zachowań godzących w jakiekolwiek dobra osobiste innych Użytkowników lub też niszczenia mienia Usługodawcy- Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia MYSTERIOUS ROOM po uprzednim ostrzeżeniu skierowanym do niego przez personel MYSTERIOUS ROOM.

8.6. W przypadku wskazanym w pkt. 8.5. Użytkownik nie otrzyma zwrotu uiszczonej przez niego opłaty za Usługę lub Usługę dodatkową.

9. GRUPY ZORGANIZOWANE

9.1. Regulamin dla grup obowiązuje równolegle z Regulaminem MYSTERIOUS ROOM.

9.2. Grupą zorganizowaną określamy rezerwację od dwóch pokoi.

9.3. W przypadku chęci uzyskania oferty dla grupy, należy skontaktować się z obsługą drogą mailową.

10. IMPREZY, URODZINY I INNE WYDARZENIA

10.1. Wszelkie ustalenia dotyczące spersonalizowanych Usług należy podjąć mailowo lub telefonicznie z obsługą MYSTERIOUS ROOM.

10.2. Organizowanie urodzin dla dzieci możliwe jest w dniach od wtorku do czwartku. Terminy między piątkiem a niedzielą należy ustalić z obsługą indywidualnie drogą mailową.

10.3. W przypadku organizacji urodzin dla dzieci, stałym warunkiem jest usługa Animatora tj. pracownika MYSTERIOUS ROOM i jest ona uwzględniana podczas wyceny.

11. REKLAMACJE

11.1. Reklamacje związane z wykonywaniem lub niewłaściwym wykonywaniem Usług należy zgłaszać pisemnie personelowi MYSTERIOUS ROOM, Usługodawca dopuszcza możliwość składania reklamacji również w formie elektronicznej, wysyłając reklamację na adres e-mail biuro@mpzic.pl. Usługodawca rozpatrzy składane reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamacje zostanie wysłana w zależności od sposobu jej otrzymania, w formie listu poleconego (liczy się data stempla pocztowego) lub mailowo (liczy się data wysłania wiadomości e-mail).

11.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Użytkownika/adres e-mail, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie Użytkownika, dokładny opis zdarzenia oraz treść żądania.

11.3. Decyzja Usługodawcy w przedmiocie objętym reklamacją jest ostateczna, nie wyłącza to jednak prawa Użytkownika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia kodeksu cywilnego.

12.2. W związku z faktem, że do prawidłowej realizacji Usług koniecznie jest przetwarzanie następujących danych osobowych:

 • do rezerwacji pokoju: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu komórkowego,
 • do rezerwacji w przypadku osób niepełnoletnich: imię, nazwisko, data urodzenia osoby niepełnoletniej, imię, nazwisko, telefon kontaktowy opiekuna

Usługodawca staje się administratorem danych osobowych. Użytkownik oraz jego opiekun prawny wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu niezbędnym do realizacji łączącej go z Usługodawcą umowy i umów przyszłych. Administrowanie danymi osobowymi reguluje polityka prywatności.

12.3. Usługodawca uprawniony jest do wykonywania fotografii, filmowania, streamowania obrazu wskazującego użytkowanie MYSTERIOUS ROOM przez Użytkowników. Materiały te będą następnie publikowane na stronie internetowej lub profilu Facebook Usługodawcy lub innych nośnikach treści w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

12.4. Niniejszy Regulamin nie wyklucza wprowadzania dodatkowych regulacji w postaci np. Regulaminu wydarzania/imprezy/promocji.

12.5. Spory pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą wynikłe w związku z świadczeniem przez Usługodawcę Usług rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Załącznik 1: Zasady Gry oraz Bezpieczeństwo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Gra typu Escape Room jest doświadczeniem, którego celem jest rozrywka i zapewnienie pozytywnych emocji.

1.2. Każdy Użytkownik przystępuje do gry ze świadomością, iż przestrzeganie zasad jest niezbędne dla zapewnienia satysfakcji z zabawy oraz pełnego bezpieczeństwa.

1.3. Usługodawca dąży do realizacji swej działalności komercyjnej przy jednoczesnym poszanowaniu zdrowia Użytkowników, na rzecz których świadczy Usługi.

1.4. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki lub powikłania wynikłe z korzystania z Usług.

1.5. Rezerwacja usługi w MYSTERIOUS ROOM oznacza akceptację Regulaminu świadczenia usług oraz niniejszych Zasad Gry.

2. ZASADY GRY

2.1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji i wytycznych obsługi MYSTERIOUS ROOM.

2.2. By skorzystać z Usługi, należy pojawić się 15 minut przez zarezerwowanym czasem.

2.3. Spóźnienia skutkują skróceniem czasu korzystania z Usługi.

2.4. Liczebność grupy zależna jest od wybranego pokoju (2-5 osób). Należy wybrać właściwy pokój- dostosowany do liczebności grupy.

2.5. Czas gry to 60 minut w pokojach Tajemnica świątyni Majów, Kim jest Max Winckler?, Atlantis podwodna ekspedycja oraz 90 minut w pokoju Sztukmistrz z dzielnicy Muveszet.

2.6. Użytkownik dokonujący rezerwacji ma obowiązek poinformować pozostałych uczestników grupy o zasadach.

2.7. Zabrania się stosowania rozwiązań siłowych oraz wchodzenia na meble i elementy wyposażenia pokoju.

2.8. Lokal jest monitorowany, udział w zabawie jest równoznaczny z akceptacją tego faktu.

2.9. Przed skorzystaniem z Usługi, każdy z uczestników gry zobowiązany jest pozostawić rzeczy osobiste w szatni, a sprzęt elektroniczny w zamykanej na klucz szafce.

2.10. Zasady gry mogą ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

3. BEZPIECZEŃSTWO

3.1. Użytkownikom zapewnione jest pełne bezpieczeństwo w trakcie rozgrywki: pokoje są monitorowane, wyposażone w system komunikacji z obsługą, drzwi przez cały czas trwania rozgrywki pozostają możliwe do otwarcia.

3.2. Wszystkie pokoje MYSTERIOUS ROOM wyposażone są w systemy awaryjnego otwierania (na wypadek braku zasilania, złego samopoczucia graczy, pożaru).

3.3. Drogi ewakuacyjne z pokoi i z lokalu zgodnie z obowiązującymi regulacjami są właściwych rozmiarów oraz widocznie oznaczone, wyposażone w oświetlenie awaryjne.

3.4. W lokalu znajduje się odpowiednia ilość gaśnic, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, hydrant H25 oraz instrukcja postępowania.

3.5. W sytuacjach awaryjnych obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się obsłudze lokalu w celu przeprowadzenia skutecznej akcji ewakuacyjnej.

3.6. Zabrania się uczestnictwa w grze pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

3.7. Gra niewskazana jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję lub będących w trakcie leczenia psychiatrycznego.

Załącznik 2a: 

Zgoda na skorzystanie z usług MYSTERIOUS ROOM przez osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia powyżej 15. roku życia) – DRUK Z1

Załącznik 2b:

Zgoda na skorzystanie z Usług MYSTERIOUS ROOM przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (osoby niepełnoletnie powyżej 15. roku życia) – DRUK Z2

Załącznik 2c:

Zgoda dla dziecka w wieku 8-14 lat do pokoju Atlantis – DRUK Z3

Załącznik 2d:

Zgoda dla grupy dzieci w wieku 8-14 lat do pokoju Atlantis – DRUKZ4

Załącznik 3: Cennik Usług

wtorek – czwartek: 220 PLN – 350 PLN

piątek, sobota, niedziela, święta: 250 PLN – 390 PLN

Atlantis podwodna ekspedycja (pokój dla dzieci): wtorek – czwartek: 160 – 220 PLN

Atlantis podwodna ekspedycja (pokój dla dzieci): piątek, sobota, niedziela: 190 – 250 PLN

usługa animatora (obowiązkowa dla grup w przedziale wiekowym 7-15 lat): 150 PLN za grupę/pokój

Live cam escape room: wtorek- niedziela: 25€/ osobę, maksymalnie do 6 zaproszeń

Voucher tygodniowy: 300 – 350 PLN

Voucher weekendowy obejmujący także piątki: 330 – 390 PLN

Wynajem lobby w tygodniu: cennik i czas uzgadniane indywidualnie

Wynajem lobby w weekend: cennik i czas uzgadniane indywidualnie

Ceny Usług mogą ulegać zmianie w zależności od aktualnych wydarzeń i promocji.

II. Regulamin warsztatów komunikacji interpersonalnej

1. ORGANIZATOR

1.1. Organizatorem Warsztatów z komunikacji interpersonalnej jest MPZ INVESTMENTS CENTER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wynalazek 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000735841 NIP: 9512464279 REGON: 380546167.

1.2. Przez organizację Warsztatów rozumie się przeprowadzenie zajęć w czterech częściach:

 1. Część teoretyczna
 2. Część praktyczna
 3. Część podsumowująca
 4. Zakończenie warsztatów i rozdanie certyfikatów

2. ZASADY WARSZTATÓW

2.1. Warsztaty odbywają się w Warszawie od 2 lutego 2021 roku w dniach od wtorku do niedzieli w godzinach:

 • wtorek – czwartek 13:30 – 21:00
 • piątek 13:30 – 22:00
 • sobota – niedziela 10:30 – 22:00

2.2. Celem Warsztatów jest poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu komunikacji międzyludzkiej.

2.3. Zadaniem uczestników Warsztatów jest wykorzystanie wiedzy teoretycznej o komunikacji interpersonalnej, by następnie ukończyć zadanie praktycznie w przeciągu godziny zegarowej.

2.4. Wszystkie części Warsztatów odbywają się w lokalizacji Organizatora Warsztatów.

2.5. Pomyślne ukończenie każdej z części Warsztatów uprawnia do uzyskania certyfikatu.

2.6. Elementy wykorzystywane w części praktycznej Warsztatów są własnością Organizatora i należy ich nie zabierać i nie niszczyć.

2.7. O uszkodzonych/brakujących elementach części praktycznej  niezwłocznie należy prowadzącego Warsztaty.

2.8. Zniszczenie przez uczestników elementów scenografii lub/i elementów elektronicznych lub/i rekwizytów w części praktycznej warsztatów skutkuje nałożeniem kary finansowej na uczestnika przez Organizatora.

2.9. Każdy przypadek opisany w pkt 2.8 rozpatrywany jest indywidualnie.

2.10. Uczestnictwo w Warsztatach jest płatne z następującymi cenami:

 • Od wtorku do czwartku – 220 – 350 zł brutto
 • Od piątku do niedzieli – 250 – 390 zł brutto

2.11. Płatności za udział w warsztatach można dokonać na poniższe sposoby:

 • kartą lub gotówką na miejscu
 • internetowo poprzez system płatności internetowych Przelewy24
 • voucherem

2.12. Vouchery na pokoje zagadki zakupione przez stronę https://sklep.pokojezagadek.eu oraz stacjonarnie można bezpłatnie wymienić na vouchery pozwalające na udział w Warsztatach z Komunikacji Interpersonalnej.

2.13. Do dyspozycji Uczestników są trzy scenariusze tematyczne Warsztatów: Kim jest Max Winckler?Tajemnica Świątyni Majów oraz Sztukmistrz z dzielnicy Muveszet.

2.14. W czasie Warsztatów obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania regulaminu obiektu, w którym dane warsztaty się odbywają. Regulamin dostępny jest TUTAJ (Regulamin świadczenia usług– początek strony).

2.15. Uczestnicy przystępując do Warsztatów biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Warsztatów. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

2.16. W przypadku naruszenia przez uczestnika niniejszego Regulaminu, złamania zasad Regulaminu obiektu bądź utrudniania Warsztatów innym uczestnikom, w dowolnym momencie Warsztatów Organizator ma prawo do wykluczenia go z dalszego udziału w Warsztatach. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

2.17. Organizator może nie wyrazić zgody na udział uczestnika w Warsztatach jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2.18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Warsztatów mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

2.19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się uczestników do panującego obecnie reżimu sanitarnego.

2.20. Organizator nie są stroną między uczestnikami a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w trakcie Warsztatów.

3. UCZESTNICY WARSZTATÓW I ZGŁOSZENIA

3.1. Uczestnictwo w Warsztatach jest dobrowolne. Zgłoszenie drużyn liczących od 2 do 5 osób max. poprzez stronę internetową https://pokojezagadek.eu/rezerwacje-warsztatow/ lub telefonicznie pod numerem 537 285 964 i przybycie w miejsce wykonywania Warsztatów, jest równoznaczne z przystąpieniem do Warsztatów i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

3.2. Podczas zgłoszenia drużyny uczestników przez stronę internetową lub telefonicznie należy podać, w którym z dostępnych scenariuszy tematycznych chce się wziąć udział.

3.3. Jednoznacznie podkreślamy, że Warsztaty z Komunikacji Interpersonalnej wyłącznie wykorzystują system rezerwacji pokoi zagadek i nie są bezpośrednio powiązane z działalnością rozrywkową jaką są pokoje zagadek.

3.4. Poprzez ukończenie Warsztatów rozumie się wykonanie wszystkich zadań w każdej z czterech części.

3.5. Członkiem każdej drużyny musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Warsztatach tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszę one posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w Warsztatach. Odpowiednią zgodę należy pobrać u  Organizatora.

3.6. Każda z osób biorących udział w Warsztatach powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w nich.

3.7. Każdy uczestnik musi posiadać prawidłowo założoną osłonę nosa i ust, aby móc uczestniczyć w Warsztatach.

3.8. Poprzez udział w Warsztatach każdy uczestnik wyraża zgodę na:

 • wzięcie udziału w Warsztatach na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
 • przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Warsztatów (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku Dz. U. Nr 2018 poz. 1000);
 • opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych i portali społecznościowych wizerunku uczestników oraz w uzasadnionych przypadkach imion i nazwisk uczestników.

4. BEZPIECZEŃSTWO I PROFILAKTYKA SANITARNA

4.1. Uczestnikom zapewnione jest pełne bezpieczeństwo w trakcie Warsztatów: przestrzenie części praktycznej Warsztatów są monitorowane, wyposażone w system komunikacji z obsługą, drzwi przez cały czas trwania części praktycznej pozostają możliwe do otwarcia.

4.2. W sytuacjach awaryjnych obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się obsłudze prowadzącej Warsztaty w celu przeprowadzenia skutecznej akcji ewakuacyjnej.

4.3. Warsztaty są niewskazane jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję lub będących w trakcie leczenia psychiatrycznego.

4.4. Przestrzenie części praktycznej  jak i części teoretycznej są dezynfekowane płynem dezynfekcyjnym po każdej odbytej sesji warsztatowej.

4.5. Obsługa oraz osoby prowadzące Warsztaty mają obowiązek prawidłowego zakrywania ust i nosa przez cały okres trwania Warsztatów.

4.6. Przestrzenie części praktycznej jak i części teoretycznej raz dziennie są sterylizowane przy pomocy lamp UV-C z certyfikatem medycznym.

4.7. W kwestiach dotyczących bezpieczeństwa i profilaktyki sanitarnej podczas trwania Warsztatów, nieprzewidzianych w niniejszym paragrafie, przepisy reguluje załącznik nr 1 Regulaminu świadczenia usług Mysterious Room dostępnego na stronie https://pokojezagadek.eu/regulamin/ oraz przepisy w zakładce Bezpieczeństwo: https://pokojezagadek.eu/bezpieczenstwo/ i https://pokojezagadek.eu/profilaktyka-sanitarna/

4.8. Potwierdzenie rezerwacji Warsztatów wymaga zaakceptowania obowiązujących Regulaminów oraz Oświadczenia odpowiedzialności.

5. CERTYFIKATY UCZESTNICTWA

5.1. Uczestnicy, którzy ukończą pomyślnie każdą część Warsztatów, uzyskają certyfikaty uczestnictwa w Warsztatach z komunikacji interpersonalnej.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora Warsztatów.

6.2. Uzyskanie wzorów zgód na udział w Warsztatach osób niepełnoletnich jest możliwe bezpośredniego u Organizatora Warsztatów.

6.3. W kwestiach dotyczących przebiegu Warsztatów nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.